КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ВАЛУТНИ СДЕЛКИ И РАЗПЛА-ЩАНИЯ
1. Документарни инкаса
До 3 документа
15 лв.
3 - 6 документа
10 лв.
Над 6 документа
5 лв.
2. Акредитиви  
До 3 документа
20 лв.
3 - 6 документа
15 лв.
Над 6 документа
10 лв.
3. Гаранции По договаряне
4. Консултации, извън точки 1 ÷ 3 20 лв.
   

 

Забележки:

  • Таксите (без точка 4) са за 1 документ, състоящ се от 1 страница. За всяка следваща страница се събира ½ от таксата.
  • Консултациите по точка 1 са за документарни инкаса, които са уредени от действащите към момента “Еднообразни правила за инкасата” на Международната Търговска Камара, Париж.
  • Консултациите по точка 2 са за документарни акредитиви, които са уредени от действащите към момента “Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви” на Международната Търговска Камара, Париж.
  • Консултациите по точка 3 са за банкови гаранции, които са уредени от действащите към момента “Еднообразни правила за гаранциите, платими при поискване” на Международната Търговска Камара, Париж.
  • Таксата по точка 4 е за 1 час.
  • В таксите е включено изготвянето и отпечатване на документите.
  • Клиентите, ползващи счетоводно обслужване по РАЗДЕЛ II, заплащат ½  от таксите.
  • Всички такси са без включен ДДС.
Начало | За нас | Счетоводни услуги | Контакти